Разглеждане на молбите за осиновяване 

Съветът по международни осиновявания към Министерство на правосъдието разглежда молбите на осиновяващите по реда на входящите им номера в Регистъра.

Регистърът е един за всички кандидат-осиновители. Няма отделен регистър за сами осиновители. Няма квоти на осиновявания по държави и по акредитирани организации.

При определяне на подходящ осиновяващ СМО се ръководи от най-добрия интерес на детето. Преценката на възможностите на осиновяващия да задоволи материалните и емоционалните нужди на детето се прави въз основа на информацията за осиновяващия в докладите, изготвени от компетентните органи в държавата по обичайното му местопребиваване.

Предложение за осиновяване

Министерството на правосъдието предоставя на АМОР Удостоверението по чл.17 (с) от Хагската Конвенция за даване ход на процедурата по осиновяване заедно с доклад и снимка на детето. Докладът съдържа информация за медицинското и социално развитие на детето и информация за биологичните му родители. АМОР изпраща официалните документи на централния орган на приемащата държава или на акредитирана организация в чужбина.

Допълнителна информация за детето 

Осиновяващият може да изиска допълнителна информация за детето – снимки, видео, допълнителна медицинска и/или психологична оценка и др., за да вземе окончателно решение. Той има задължението в двумесечен срок от получаване на предложението да уведоми Министерство на правосъдието чрез АМОР за своето одобрение или неодобрение на предложението.

Отказ на предложението за осиновяване 

Ако осиновяващият преди, по време или след осъществяване на личния контакт с предложеното дете откаже да го осинови, АМОР уведомява Министерство на правосъдието за отказа от продължаване на процедурата. Осиновяващият запазва номера, под който е вписан в регистъра след решение на СМО, само при мотивиран отказ от осиновяващия поради здравословни проблеми на детето, за които той не е бил информиран, или при несъответствие на предложението със заявените от него характеристики на желаното дете.

Правни последици

Международното осиновяване може да бъде само пълно.

При пълно осиновяване между осиновения и осиновителя и неговите роднини възникват права и задължения като между роднини по произход и се прекъсват връзките с биологичните родители и роднини на осиновения.