Какъв е профилът на децата, които се предлагат за осиновяване?

Могат да бъдат осиновени деца от 0 до 18 ненавършени години. За международно осиновяване на практика е възможно да се осинови дете на възраст над 24 месеца. В регистъра се вписват както здрави, така и деца със специални нужди, предимно от малцинствен (ромски, турски и др.) или неизвестен произход.

Колко време се чака?

Времето на чакане е променлива величина, то зависи от броя на вписваните в регистъра деца през календарната година и от броя на вписаните кандидат-осиновители с еднакви характеристики на желаното от тях дете.

За здраво дете на възраст между 0 и 5 години в момента се чака от 4 до 4,5 години в зависимост от останалите характеристики на желаното дете, например пол, леки здравословни проблеми и изоставане в нервно-психическото развитие.

  • За братя/сестри без здравословни проблеми на възраст от 0 до 5 години времето на чакане на предложение е също от 4 до 4,5 години.
  • За здраво дете на възраст от 5-7 години е от 3,5 до 4 години.
  • За здраво дете над 7 години е 1,5-2,5 години.
  • За дете от списъка за специални мерки процедурата е от 8 месеца до 1,5 година.

Кой може да осинови в България?

Съгласно българското законодателство:

  • Кандидат-осиновителят трябва да притежава разрешение за осиновяване.
  • В България могат да осиновят съпрузи или самó лице. В случай на мъж и жена, живеещи на съпружески начала, осиновява само единият от двамата.
  • Минималната възраст на осиновяващия трябва да е 18 години. Българското законодателство не предвижда максимална възрастова граница за осиновяващия.
  • Минималната възрастова разлика между осиновител и осиновен трябва да бъде 15 години.

Еднополови семейства не могат да осиновят.

Кой определя възрастта на осиновяваното дете?

Възрастта на осиновяваното дете се определя в разрешението за осиновяване, което се издава от компетентния Централен орган на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия.

Мога ли да осиновя две деца едновременно?

Да, ако това изрично е посочено в разрешението за осиновяване.

Мога ли да избера пола на детето?

В молбата до Министерството на правосъдието осиновяващият може да посочи своите предпочитания за пола на детето.

Кога се подписва договорът за посредничество с АМОР?

Договорът за посредничество при международно осиновяване се подписва след получаване на разрешението за осиновяване в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия. След това можете да се свържете с нас и да ни изпратите копие от личните си карти, както и адреса на който желаете да получите договора.

Какво следва след вписването в регистъра?

Очакваме вписаните в регистъра осиновяващи да запазят спокойствие и търпение в дългата процедура. Да уведомяват за важни обстоятелства, които биха се отразили на процедурата.

Колко често получаваме информация за актуалното състояние на осиновяванията в България ?

АМОР изпраща актуална информация поне 3 пъти в годината, а при важни промени и събития веднага уведомява семействата.

Как се прави предложението?

Министерство на правосъдието прави предложението след като Съветът по международно осиновяване на свое заседание е разгледал молбата на осиновяващия. Той търси подходящи родители за детето, а не дете за родителите , като се ръководи от интереса на детето и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие.  Предложението се прави според характеристиките на детето като се спазва редът на вписване на кандидат-осиновителите в Регистъра. Акредитираните организации нямат квоти за получаване на предложение, то става по реда на вписване.

Има ли срока за получаване на предложение?

В българското законодателство няма такъв срок. Самият Централен орган на България също не може да се ангажира с такъв срок, а още по-малко АМОР, защото само посредничи в процедурата по осиновяването.

Времето за получаване на предложение зависи от възрастта, здравословното състояние и, в по-малка степен, от пола на детето, т.е. колкото по-малко и по-здраво е то, толкова повече се чака за предложение.

Защо по-късно вписани от нас осиновители получават предложение преди нас?

Обикновено това означава, че тези кандидат-осиновители са подали молба за осиновяване на по-голямо дете от това, което вие искате да осиновите, или молба за дете с по-широки характеристики по отношение на физическото му и нервно-психическо развитие. Основният принцип е да се намерят родители за детето, а не дете за родителите. Министерство на правосъдието се съобразява с поредността на децата в регистъра; т.е. ако първото дете в регистъра е на възраст 8 години, Съветът по международно осиновяване разглежда досието на кандидат – осиновители по реда на вписването им годни да осиновят дете на 8 години. И ако регистрираният кандидат е записан под номер 673 например, но е първият измежду всички преди него, готов да осинови дете на тази възраст, той практически става пръв в регистъра за момента.

Каква медицинска информация за детето се предоставя на осиновяващите след предложението?

Министерството на правосъдието изпраща на АМОР снимка на детето и доклад, съдържащ информация за здравословното състояние и социалния му статус. По искане на осиновяващия за допълнителна информация АМОР посещава детето.

Какви разходи извън посочените в договора с АМОР мога да имам в България?

Осиновяващите сами избират вариантите си за пътуване и настаняване в България, както и местата за хранене по време на престоя си тук. АМОР им съдейства да направят своя избор като предоставя актуална информация и предлага помощта си за резервиране на места за настаняване в България. Други „екстра” разходи не са предвидени.

Може ли/ Задължително ли е да се носят някакви подаръци или да се правят дарения?

=Не е задължително. Това зависи от желанието на осиновяващия и от волята му да направи дарение или подарък.

Кой осъществява следосиновителното наблюдение? Колко доклада изисква Министерство на Правосъдието?

Министерство на Правосъдието изисква представянето на 4 следосиновителни доклада, на всеки 6 месеца в рамките на 2 години след осиновяването. Докладите се изготвят от централния орган или лицензирана агенция в района на постоянния адрес на семейството.

Контактът с детето задължително ли трябва да продължи 5-дни? Могат ли част от тях да са неработни?

Петдневният контакт с детето е задължителен. Ако заболяване, неотложни служебни ангажименти или други затруднения са причина осиновяващият да не може да остане 5-дни с детето, той представя декларация с нотариална заверка на подписа с мотивите за съкращаване на дните на контакта или невъзможността да го осъществи. Контактът с детето започва и завършва в работен ден, но може да включва и неработни дни.

Откога тече 2-месечният срок за 5-дневния контакт с предложеното дете?

От датата, на която АМОР е получила документите по предложението от Министерството на правосъдието.

Може ли осиновяващ, вписан в регистъра, да поиска временно спиране на процедурата?

Да, възможно е да се иска временно спиране на процедурата за период до 12 месеца от осиновяващия или от компетентния орган в приемащата държава. В едномесечен срок от изтичането на разрешения период на спиране, трябва да се представи актуален доклад и разрешение за осиновяване, ако то е изтекло междувременно.

Какво е здравословното състояние на децата в домовете?

През последните три години голяма част от децата се извеждат от институциите и се настаняват в приемни семейства или в центрове за настаняване от семеен тип, където се отглеждат в среда, близка до семейната. Това се отрази благоприятно на развитието на децата и компенсира забавянето в нервно-психическото им развитие, вследствие на отглеждането им в институции.

Всички деца се наблюдават от лекари- педиатри, психолози и социални работници. Докладите за физическото и нервно-психическото им развитие както и психо-педагогическите им характеристики се актуализират на всеки 6 месеца. Те са напълно надеждни и отговарят на състоянието на децата.