Документи, необходими за регистрация в Министерство на правосъдието 

 1. Молба до Министерство на правосъдието, съдържаща кратко представяне на осиновяващия – име, националност и гражданство, номер и място на издаване на документа за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване, постоянен и настоящ адрес, кратка история на семейството на осиновяващия; информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия; информация за здравословното състояние на осиновяващия и членовете на неговото семейство; информация за централния орган или за акредитираната организация, която посредничи на осиновяващия; информация за акредитирана организация, с която работи в България; характеристики на детето, което желае да осинови, в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и развитието, които осиновяващия приема; мотиви за осиновяването; дата и подпис.
 2. Разрешение за осиновяване на дете съгласно правото по обичайното местопребиваване на осиновяващия.
 3. Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия, страна по Хагската конвенция, ще осъществява следосиновително наблюдение в продължение на 2 години от допускане на осиновяването.
 4. Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че осиновяващият не е лишен от родителски права.
 5. Социален доклад, издаден от компетентен орган.
 6. Медицинско свидетелство, изготвено от лекар, което съдържа оценка на психическото и физическо здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други, застрашаващи живота му, да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на молбата.
 7. Документ за съдимост на осиновяващия.
 8. Удостоверение за брак на осиновяващите (в случаите на семейства); Акт за раждане и Удостоверение за семейно положение на осиновяващия (в случай на сам осиновяващ).
 9. Декларация по чл. 20, ал.10 от Наредба № 2 от 14 октомври 2014г.
 10. Нотариално пълномощно в полза на АМОР;
 11. Копие от документ за самоличност;
 12. Договор по програма за международно осиновяване –два екземпляра;
 13. Приложение №1 за точния размер на държавните такси и необходимите средства за осъществяване на посредничеството.
 14. Снимки на семейството и жилището, не повече от 6-8.

*Всички документи от т.2 до т.8 се представят в един оригинал и с апостил.

**Молбата (т.1), Декларацията (т.9) и Пълномощното (т.10) се представят с нотариална заверка на подписите и с апостил.

***Копието от документа за самоличност (т.11), Договорът (т.12) и Приложение №1 (т.12) не се заверяват нотариално и са без апостил. Представят се саморъчно подписани от осиновяващия на всяка страница.

 Изпращане на документите

Документите се изпращат на АМОР чрез акредитираната организация в чужбина, чрез централния орган или лично от осиновяващия, според изискванията на държавата по обичайното местопребиваване. АМОР превежда, легализира и подава документите в Министерство на правосъдието.