Законодателна уредба и Централен орган

u-z

САЩ подписва Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Хагската конвенция) на 31.03.1994 г. и тя влиза в сила от 01.04.2008 г.
С ратифицирането на Хагската конвенцията и приемането на Законът за международни осиновявания от 2000 г. (IAA) за Централен орган по международните осиновявания е определен Държавния департамент на САЩ. На Министерство на вътрешната сигурност (DHS) както и на други държавни институции са възложени различни правомощия и задължения.

Разрешение за осиновяване

Съгласно чл.14 от Хагската конвенция оторизираният да приема молби за осиновяване орган е Департаментът по национална сигурност чрез т.нар. USCIS – Услуги по гражданство и имиграция на САЩ. Процедурата по международно осиновяване може да се осъществи само чрез акредитирани агенции, временно акредитирани агенции или одобрени лица. След като USCIS се убеди, че кандидат-осиновителите са в състояние да се грижат за осиновено дете и да му осигурят стабилен дом, се издава одобрението на Петиция І-800А – І-797С. Валидността на одобрението по I-800A е 15 месеца.

Изисквания към осиновяващите

Към момента на подаване на молбата за международно осиновяване осиновяващите трябва да:
имат обичайно местопребиваване в САЩ
ако кандидат-осиновителят няма сключен брак, е необходимо да е навършил поне 25 години
ако осиновяват съпрузи и единият не е гражданин на САЩ, то той трябва да пребивава легално в САЩ и също да осинови детето
имат одобрен Формуляр І-800А и да не им е било отказвано издаването на някой от следните формуляри през последната една година: Формуляр І-800А, І-600А, І-800 или І-600.

Необходими документи за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието:

1. Молба до Министерството на правосъдието.
2. Копие от паспорта на заявителя.
3. I-800А-Одобрение по молба за определяне годност за осиновяване на дете от страна по Конвенцията.
4. Удостоверение за нелишаване от родителски права и отсъствие на данни, които биха попречили да се грижи за деца.
5. Удостоверение за отсъствие в регистъра на злоупотреби с деца, на производства за злоупотреба или малтретиране на деца и досие за злоупотреба с деца и домашно насилие и чисто съдебно минало.
6. Международен осиновителен социален доклад.
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние и формуляр за медицинска оценка.
8. Формуляр за психологическа оценка.
9. Удостоверение за съдимост от ФБР.
10. Акт за раждане на заявителя / Свидетелство за брак.
11. Пълномощно за АМОР.
12. Договор с АМОР за посредничество при международно осиновяване;
13. Информация за точния размер таксите и разходите.
14. Декларация за АМОР по чл.20, т.10 от Наредба № 2 от 24.10.2014 г.;
15. Снимки;
По-детайлна информация относно необходимите документи може да намерите в раздел Процедура-Необходими документи.

Признаване на решението на българския съд за допускане на осиновяването

Съгласно действащото право на САЩ решението за допускане на пълно осиновяване на дете от страна по Хагската конвенция от граждани на САЩ автоматично се признава във всички 50 щата.

Характер на осиновяването
Осиновяването, извършено в държава – страна по Хагската конвенция, се признава напълно и по силата на българското съдебно решение детето получава ІН-3 имигрантска виза и става американски гражданин автоматично със стъпването му на територията на САЩ. Придобитото по този начин американско гражданство се признава във всички американски щати. Роднинските връзки с биологичното семейство се прекратяват, а с новото семейство се изграждат връзки и права, както при кръвно родство.