Законодателна уредба и Централен орган

it-z

Италия ратифицира Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 31.12.1998 г. и тя влиза в сина ла 16.11.2000 г. За Централен орган по конвенцията в Италия е определена Комисията по международни осиновявания (Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI) в Рим.
Международното осиновяване в Италия е възможно само чрез посредничеството на италианска акредитирана организация, получила разрешение за посредничество от Комисията за международни осиновявания. Техният лиценз е безсрочен и е валиден докато не настъпят основанията за неговото отнемане.

Изисквания към осиновяващите

  • Осиновяващите са съпрузи, които са в брак поне от три години, без между тях да е имало фактическа раздяла през последните 3 години. Не е възможно осиновяващ, който е женен и е в положение на прекратено съжителство да осинови.
  • Съпрузи, между които няма фактическа раздяла, които са годни да възпитават, да дадат образование и да издържат материално малолетните деца, които искат да осиновят.
  • Осиновяващите трябва да разполагат с изготвен социален доклад от местната социално – правна служба.
  • Да бъдат обявени за годни за осиновяване с решение на Съда за малолетни.

Възрастови изисквания

Минималната възраст между осиновителя и детето е 18 год.
Максималната разлика е 45 години за единия от съпрузите и 55 год. за другия, като тази граница може да бъде променена ако съпрузите осиновяват две или повече деца, или ако вече имат биологично или осиновено дете.

Разрешение за осиновяване

Съпрузите, кандидат-осиновители, подават молба пред съответния районен Съд за малолетни. Съдът ги насочва към Социалната служба по местоживеенето им, която да оцени способността им да се грижат за дете и да го възпитават. Социалната служба след предварителни срещи със семейството изготвя доклад от проучването си и го изпраща на компетентния Районен съд за малолетни. Съдът, на базата на доклада и на лична среща с кандидатите, издава или отказва издаването на Удостоверение за годност.
Получилите Удостоверение за годност в срок до една година от издаването му трябва да уведомят избрана от тях италианска акредитирана организация, лицензирана да посредничи за съответната държава. Когато направят това, полученото от тях удостоверение за годност е безсрочно и не е необходимо да бъде подновявано.

Необходими документи за вписване в регистъра към Министерство на правосъдието:

1. Молба до Министерство на правосъдието /Domanda/.
2. Удостоверение за годност за осиновяване / Decreto per l’adozione di bambino /.
3. Удостоверение за не лишаване от родителски права / Documento che i candidati non sono privi della patria potestà rilasciato dall`autorità competente /.
4. Социален доклад, издаден от компетентен орган / Relazione sociale /.
5. Официално медицинско свидетелство / Certificati medici /.
6. Свидетелство за съдимост на осиновяващия / Casellario giudiziale /.
7. Удостоверение за брак на осиновяващите (в случаите на семейства), /Certificato di matrimonio/.
8. Декларация по чл. 20, ал.10 от Наредба № 2 от 14 октомври 2014г. /Dichiarazione/
9. Нотариално пълномощно в полза на АМОР /Delega/.
10. Копие от документ за самоличност /Copia da ID/.
11. Договор по програма за международно осиновяване – два екземпляра / Contratto /
12. Приложение №1 за точния размер на държавните такси и необходимите средства за осъществяване на посредничеството /Applicazione №1/.
13. Снимки на семейството и жилището, не повече от 6-8 /Fotografie/.
По- детайлна информация относно необходимите документи може да намерите в раздел Процедура-Необходими документи.

Признаване на решението

Влязлото в сила решение за допускане на осиновяването на българския съд се признава напълно в Италия, което означава, че роднинските връзки с биологичното семейство се прекратяват, а с новото семейство се изграждат връзки и права, както при кръвно родство.
Във всички случаи обаче, когато осиновеното дете влезе в Италия, пред съответния районен съд за малолетни трябва да се представят всички документи, доказващи приключилата процедура по осиновяване в България, въз основа на което съдът се произнася с окончателно решение за извършеното осиновяване, което решение в чисто юридически смисъл има декларативен, а не конститутивен характер.
Гражданство и статут на осиновеното дете
Осиновеното дете получава италианско гражданство от датата на влизане в сила на българското съдебно решение. Решението на италианския съд за малолетни определя гражданския статус на детето – постановява то да бъде записано в общината по адреса на постоянното местоживеене на осиновителите му и така официално да бъде настанено в новото си семейство.