Законодателна уредба и Централен орган

s-z

Кралство Испания подписва Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Хагската конвенция) на 27.03.1995 г., ратифицира я на 30.06.1995 г. и тя е в сила от 01.11.1995 г. Централен орган по Конвенцията е Министерство на здравеопазването, социалните услуги и равенството със седалище в гр. Мадрид, чиито функции са координация, сътрудничество и комуникация в областта на международното осиновяване.

Съгласно чл.5 от Закон 54/2007 компетентни в областта на осиновяването са Централните органи във всяка автономна област, което води до специфика на отделни етапи от процедурата по подготовка на документите по осиновяването.

Изисквания към осиновяващите при международно осиновяване

Съгласно чл.175 от Закон № 21/1987 кандидат-осиновителят трябва да е навършил 25 години. При осиновяване от съпрузи достатъчно е единият от тях да е навършил 25 години. Във всеки случай осиновителят трябва да е по-възрастен с най-малко 14 години от осиновявания.

Компетентни органи

Съгласно чл.5 от Закон 54/2007 компетентни в областта на осиновяването са Централните органи във всяка една от 19-те Автономни Области. Всеки регион или автономна област в Кралство Испания има местна централна власт – Генерална Дирекция за социални грижи, децата и семейството или Социалните служби в областта на защита на детето.

Разрешение за осиновяване

Разрешението за осиновяване се издава от компетентния в материята за закрила на детето Централен орган в съответната Автономна Област. Това е документ който удостоверява годността на кандидатите да бъдат осиновители и се нарича „Удостоверение за годност”. Удостоверението за годност цели да защити интересите на осиновеното дете и е условие за осъществяване на едно законно осиновяване в Испания. Валидността му е 3 години.

Необходими документи за вписване в регистъра към Министерство на правосъдието

1.Молба до Министерство на правосъдието /Solicitud/

2.Удостоверение за годност за осиновяване /Certificado de idoneidad/.

3.Удостоверение за проследяване /Certificado de Seguimiento/.

4.Удостоверение за не лишаване от родителски права /Certificado de patria potestad/.

5.Социален доклад, издаден от компетентен орган /Informe psico-social/.

6.Официално медицинско свидетелство /Certificado médico/.

7.Свидетелство за съдимост на осиновяващия /Certificado penal/.

8.Удостоверение за брак на осиновяващите (в случаите на семейства); Акт за раждане и Удостоверение за семейно положение на осиновяващия (в случай на сам осиновяващ) /Certificado matrimonial, Fe de vida y estado y Acta de nacimiento/.

9.Декларация по чл. 20, ал.10 от Наредба № 2 от 24 октомври 2014г. /Declaración/

10.Нотариално пълномощно в полза на АМОР /Poder notarial/.

11.Копие от документ за самоличност /Copia del DNI/.

12.Договор по програма за международно осиновяване – два екземпляра /Contrato/

13.Приложение №1 за точния размер на държавните такси и необходимите средства за осъществяване на посредничеството /Aplicación №1/.

14.Снимки на семейството и жилището, не повече от 6-8 /Fotos/.

По- детайлна информация относно необходимите документи може да намерите в раздел Процедура-Необходими документи.

Характер на осиновяването в Испания

Осиновяването в Испания е пълно и води до семейна връзка равностойна на биологичната като се прекратяват всички връзки на осиновеното дете с неговите биологични родители.

Вписването на осиновеното дете в Гражданския регистър като испански гражданин се прави с имената на осиновителите, без да се упоменава осиновяването, и е напълно равностойно на вписването на биологично дете.

Признаване на международното осиновяване

Съгласно чл. 23 от Хагската Конвенция, когато се удостовери, че осиновяването е извършено в съответствие с Конвенцията, то се признава по право от приемащата държава. Решението за допускане на пълно осиновяване на дете от страна по Хагската конвенция от граждани на Испания се признава по право.