Пътуване до България и личен контакт

Осиновяващият е длъжен да осъществи 5-дневен личен контакт с детето в срок от 2 месеца след получаване на предложението. Контактът с детето се осъществява там, където то е настанено – в специализирана институция, в приемно семейство или на мястото, където му е предоставена социална услуга. По време на целия престой в България осиновяващият е придружаван от преводач на АМОР и може да се консултира със специалист на сдружението – психолог, педиатър или педагог.

По изключение българското законодателство допуска възможността да се приеме предложението за осиновяване на конкретно дете и без кандидат-осиновителят да осъществи личен контакт с него, но само в изрично регламентирани от закона случаи.

При желание да осинови предложеното му дете осиновяващият подписва и заверява пред нотариус необходимите документи за продължаване на процедурата по осиновяването му.