Процедурата

Министерство на правосъдието актуализира на страницата си в края на всеки месец информацията за профилите на специалните деца и насрочва разпределението им между организациите. След разпределението АМОР получава подробна информация и снимки на децата, на които се посвещава през следващите два месеца. Да се намери подходящо семейство за детето в двумесечен срок не е лесна задача. АМОР работи активно с партньорските си организации в чужбина и много от децата намират своите родители.

  • За специалните деца международното осиновяване е единствената алтернатива да получат любов, семейство и щастливо бъдеще. Нека заедно да им дадем този шанс.

Семейството, което подава молба за специално дете, може да не е вписано в регистъра и да няма готови документи за осиновяване за България.

Когато процедурата се стартира от семейство, което не е вписано в регистъра на Министерството на правосъдието, осиновителите представят молба заедно с документ които удостоверява, че ще предприемат действия за изготвяне на социален доклад за осиновяването на конкретното дете. Молбата се разглежда незабавно и при одобрението й те разполагат със срок от шест месеца, за да приложат всички изискуеми документи. След получаването им в този срок Министерството на правосъдието прави официално предложение за осиновяване. Оттук нататък процедурата следва общия ред за осиновяване, но приключва в много по-кратки срокове.

Семейство, което вече е вписано в регистъра подава молба, с която заявява своето изрично желание за осиновяване на специалното дете, заедно с писмо – препоръка от работещите с него специалисти за възможностите му да задоволи потребностите и специалните нужди на детето. Когато характеристиките на детето не съответстват на разрешението за осиновяване, осиновяващите представят актуализирани документи за годността им да го осиновят в срок от шест месеца. След представяне на актуалните документи Съветът по международно осиновяване взема решение за официално предложение и процедурата продължава по общия ред.

Срокове

Специалната процедура дава възможност на осиновители, готови да приемат дете със специални нужди или дете на по-висока възраст, да го осиновят много по-бързо и в много по-кратки срокове – от 8 месеца до 1 година и половина.