За осиновители, които не са вписани в регистъра

Молбата съдържа следната информация:

 • трите имена, дата на раждане, основни диагнози и състояния на детето, номер на профила му от страницата на Министерството на правосъдието.
 • кратко представяне на осиновяващите – име, гражданство, номер на документ за самоличност, дата и място на раждане, държава по обичайно местопребиваване и адрес;
 • кратка история на семейството;
 • информация за икономическото и социалното положение;
 • информация за здравословното състояние на осиновяващите и членовете на семейството;
 • информация за централния орган, акредитирана организация в приемащата държава и акредитирана организация в България;
 • характеристиките на детето в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които осиновяващите приемат;
 • мотиви за осиновяването;
 • дата и подпис.

Заедно с молбата се представят:

 1. Документ от съответен орган или организация, удостоверяващ, че осиновяващият е предприел действия за извършване на социално проучване с оглед осиновяване на конкретното дете.
 2. Сключен договор за посредничество с акредитирана организация в България.
 3. Пълномощно в полза на акредитираната организация.

В срок до шест месеца от одобрението на молбата, осиновяващите трябва да представят всички останали необходими документи за вписването им в регистъра. (вижте тук)

За Осиновители, които вече са вписани в регистъра

 1. Молба, съдържаща имената, датата на раждане, основните диагнози и състояния а детето, както и номерът на профила му от интернет страницата на Министерството на правосъдието.
 2. Писмо-препоръка от специалистите работещи с осиновяващия относно възможностите му за задоволяване на потребностите на конкретното дете.

В срок до шест месеца от одобрението на молбата се представят:

 1. Актуализиран Доклад за осиновяващия, изготвен след вписването му в регистъра.
 2. Актуализирано разрешение, в случаите, когато характеристиките на детето не отговарят на посочените във вече представеното разрешение.