Покана за общо отчетно изборно събрание на Сдружение АМОР

на 12 март 2021 г. от 17:00 ч.

Управителният съвет на Сдружение Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция – АМОР, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на Сдружението, на свое заседание на 1 февруари 2021 г. взе решение за свикване на Общо отчетно изборно събрание на 12 март 2021 год. от 17,00 часа в седалището на Сдружението в гр. София, ул. Симеоново № 15 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на АМОР за 2020 г.
  2. Разглеждане на постъпила молба от Зорница Владимирова Пашова за членство в Сдружение АМОР.
  3. Разглеждане на постъпила молба от Генадий Александрович Матвеев за освобождаването му като член на Управителния съвет на сдружението.
  4. Избор на нов управителен съвет и председател на сдружението във връзка с изтичане на мандата на стария управителен съвет.
  5. Организационни въпроси.

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението.

Председател на УС на АМОР: Мая Пангелова

 

Скъпи семейства, колеги, партньори и приятели,

Ние от Сдружение АМОР ви поздравяваме сърдечно с настъпващите Коледни празници и ви желаем прекрасна, мирна, светла и ползотворна 2021 г.

Искрено се надяваме през новата 2021 г. да се случват много чудеса, тя да бъде наистина по-добра към децата и да се изпълни тяхната съкровена мечта да имат своя дом, да получат любовта и сигурност.

Желаем ви мир, топлина и АМОР.

 

Актуална информация към 30.04.2020 г.

Сдружение „Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция (АМОР)“ получи своето разрешение за посредничество при международно осиновяване по отношение на следните държави: Испания и САЩ. Разрешението е валидно до 01.05.2025 г.

Таблица по образец на Хагската конвенция от 29.05.1993 г.