Покана за общо събрание на Сдружение АМОР

на 27 май 2024 г. от 17:30 ч.

Управителният съвет на Сдружение Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция – АМОР, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на Сдружението, на свое заседание на 22 април 2024 г. взе решение за свикване на Общо събрание на 27 май 2024 год. от 17,30 часа в седалището на Сдружението в гр. София, ул. Симеоново № 15 при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на постъпило писмено заявление от Иван Костадинов Рабаджиев за членство в Сдружение АМОР.
  2. Разглеждане на постъпило заявление от Димо Бойков Пангелов за членство в Сдружение АМОР.
  3. Избор на нов член на Управителния съвет във връзка с прекратяването на членството в УС на Евгения Маринова Димитрова по чл.15, т.2 от Устава на сдружението (поради смърт).
  4. Разглеждане на постъпилата кандидатура на Генадий Александрович Матвеев, член на сдружението, за избирането му за член на Управителния съвет за АМОР.
  5. Организационни въпроси.

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението.

Председател на УС на АМОР: Мая Пангелова

Поканата е публикувана на 23.04.2024 г.

Осиновяване – Изменения и допълнения в Семейния кодекс на Република България

Информираме Ви, че в Държавен вестник №106 от 22.12.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс.

1. С изменение в чл.79 – Разлика във възрастта – освен минималната възрастова разлика от 15 години между осиновен и осиновяващ е въведена и максимална такава – от 50 години.

Разликата във възрастта не се изисква при осиновяване от  съпрузи, когато е налице за единия от тях.

2. С изменение в чл.104 периодът на следосиновително наблюдение от две години става на 3 години. Ще се изискват 6 следосиновителни доклада на всеки шест месеца.

Съгласно §36 от Преходните и заключителни разпоредби започналите процедури преди 31.12.2023 г. се довършват по досегашния ред.

3. С изменение в чл. 105 – Право на информация относно произхода – се дава възможност на осиновителите, навършилият 18 годишна възраст осиновен, неговите низходящи и съпруг/съпруга, да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения. Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата след като уведоми родителите по произход на осиновения, без негово присъствие, сепроизнася с решение. 

4. Създава се нов чл.105а – Посредничество относно произхода на осиновени лица

Посредничеството може да се извършва от организации с нестопанска цел, получили разрешение за посредник.
Посредничеството ще се извършва по искане на осиновителите, осиновения и неговите низходящи и включва консултиране да осъществяване по подходящ начин на контакта с биологичните родители и подпомагане на срещите на осиновения с тях .

Редът и условията за това посредничество ще се определят с наредба в шест месечен срок.

5. От 1 януари 2025 г. се създава електронна информационна система за пълно осиновяване. В нея ще се вписват въз основа на съдебно решение  и децата, чиито родители в 6-месечен срок  за вписване са поискали реинтеграция, но не са изпълнили условията за това поради неоказване съдействие
на социалните служби.

Покана за общо отчетно изборно събрание на Сдружение АМОР

на 12 март 2021 г. от 17:00 ч.

Управителният съвет на Сдружение Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция – АМОР, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на Сдружението, на свое заседание на 1 февруари 2021 г. взе решение за свикване на Общо отчетно изборно събрание на 12 март 2021 год. от 17,00 часа в седалището на Сдружението в гр. София, ул. Симеоново № 15 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на АМОР за 2020 г.
  2. Разглеждане на постъпила молба от Зорница Владимирова Пашова за членство в Сдружение АМОР.
  3. Разглеждане на постъпила молба от Генадий Александрович Матвеев за освобождаването му като член на Управителния съвет на сдружението.
  4. Избор на нов управителен съвет и председател на сдружението във връзка с изтичане на мандата на стария управителен съвет.
  5. Организационни въпроси.

Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място и при същия дневен ред при спазване на изискванията на закона.

Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на Сдружението.

Председател на УС на АМОР: Мая Пангелова

Скъпи семейства, колеги, партньори и приятели,

Ние от Сдружение АМОР ви поздравяваме сърдечно с настъпващите Коледни празници и ви желаем прекрасна, мирна, светла и ползотворна 2021 г.

Искрено се надяваме през новата 2021 г. да се случват много чудеса, тя да бъде наистина по-добра към децата и да се изпълни тяхната съкровена мечта да имат своя дом, да получат любовта и сигурност.

Желаем ви мир, топлина и АМОР.

Актуална информация към 30.04.2020 г.

Сдружение „Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция (АМОР)“ получи своето разрешение за посредничество при международно осиновяване по отношение на следните държави: Испания и САЩ. Разрешението е валидно до 01.05.2025 г.

Таблица по образец на Хагската конвенция от 29.05.1993 г.