Нотариални документи, които могат да бъдат подписани в България

  1. Заявление, с което осиновяващият изразява писменото си съгласие за осиновяване на предложеното дете.
  2. Декларация от осиновяващия, че детето няма да бъде осиновено повторно, ако законът допуска това.
  3. Декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели.
  4. Декларация, че даденото от осиновяващия съгласие не е обвързано с материална облага.
  5. Пълномощно в полза на АМОР за процесуално представителство през съда и за всички други действия по финализиране на процедурата по осиновяването.