Законодателна уредба и Централен орган

uk-z

Великобритания подписва Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Хагската конвенция) на 12.01.1994 г., ратифицира я на 27.02.2003 г. и тя влиза в сила от 01.06.2003 г.

Централни органи по Хагската конвенция за Обединеното кралство са:

  • за Англия – Департаментът за образование (The Department for Education);
  • за Уелс – Националната асамблея на Уелс (National assembly of Wales);
  • за Шотландия – Скотиш Екзекютив (Scottish Executive);
  • за Северна Ирландия – Департаментът за здраве, социални услуги и обществена безопасност (Department of Health, Social Services and Public Safety).

Централният орган издава удостоверението за годност за осиновяване (Certificate of Eligibility to Adopt), както и удостоверенията по чл.17 и чл.23 от Хагската конвенция.

Разрешение за осиновяване

За изготвяне на осиновителен доклад осиновяващият трябва да се свърже с местния орган или с доброволна осиновителна агенция, която има разрешение да извършва оценяване на кандидат-осиновители за международно осиновяване. След като бъде одобрен за осиновител с положителен социален доклад, избраната агенция изпраща молбата за разглеждане в Департамента за образование. След разглеждане Департаментът издава Удостоверение за годност за осиновяване (Certificate of Eligibility to Adopt), със срок на валидност от 2 години.

Изисквания към осиновяващите

Осиновяващият трябва да е навършил 21 години. Няма горна възрастова граница.

Кандидатът може да е:

  • Сам осиновител
  • Женен/омъжена или във фактическо съжителство
  • В двойка от другия или от същия пол
  • Партньор на родителя на детето.
  • Кандидатът може да е английски поданик или пък той или неговият партньор /съпруг трябва да има постоянно пребиваване във Великобритания, Нормандските острови или остров Ман.
  • Той или неговият партньор/съпруг трябва да пребивава във Великобритания най-малко 1 година преди подаването на молбата за осиновяване.

Необходими документи за вписване в регистъра на Министерство на правосъдието

1.Молба до Министерството на правосъдието.

2.Копие от документ за самоличност.

3.Уведомление от Централния орган и потвърждение, че осиновяването ще бъде в съответствие със законовите разпоредби в Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия.

4.Сертификат за допустимост и одобрение.

5.Социално проучване.

6.Удостоверяването за нелишаване от родителски права и отсъствие на злоупотреба с деца, физическо и домашно насилие .

7.Свидетелство за съдимост.

8.Медицинско удостоверение.

9.Удостоверение за психично здраве.

10.Удостоверение за граждански брак /Акт за раждане.

11.Пълномощно за АМОР.

12.Договор за посредничество при международно осиновяване с АМОР.

13.Информация за точния размер на таксите и разходите.

14.Декларация по чл.20, т.10 от Наредба № 2 на МП.

15.Снимки.

По- детайлна информация относно необходимите документи може да намерите в раздел Процедура-Необходими документи.

Признаване на осиновяването

Решението за допускане на пълно осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в страна по Хагската конвенция от граждани на Обединеното кралство се признава автоматично.

Характер на осиновяването

Правните последици от решението на съда по допускане на осиновяването са прекратяване на родителските права на биологичните родители и преминаването им върху осиновителя.

Когато осиновителя е британски гражданин, детето автоматично придобива британско гражданство. За влизането и постоянно пребиваване във Великобритания осиновеното дете не се нуждае от виза. То напуска България със задграничния си български паспорт.