1. Кандидат-осиновителите са съпрузи, които са женени поне от три години, без между тях да е имало фактическа раздяла през последните 3 години. Не е възможно осиновяващ, който е женен и е в положение на прекратено съжителство да осинови.
  2. Съпрузи, между които няма фактическа раздяла, които са годни да възпитават, да дадат образование и да издържат материално малолетните деца, които искат да осиновят.
  3. Kандидат-осиновителите трябва да разполагат с изготвен социален доклад от местната социално – правна служба;
  4. Kандидатите да бъдат обявени за годни за осиновяване с решение на Съда за малолетни;

 

Изисквания за възрастова разлика:

Минималната възраст между осиновителя и детето е 18 год.

Максималната разлика е 45 години за единия от съпрузите и 55 год. за другия, като тази граница може да бъде променена ако съпрузите осиновяват две или повече деца, или ако вече имат биологично или осиновено дете.

 

Процедура

Съпрузите, кандидат-осиновители, подават молба пред съответния районен Съд за малолетни. Съдът ги насочва към Социалната служба по местоживеенето им, която да оцени способността им да се грижат за дете и да го възпитават. Социалната служба след предварителни срещи със семейството изготвя доклад от проучването си и го изпраща на компетентния Районен съд за малолетни. Съдът, на базата на доклада и на лична среща с кандидатите, издава или отказва издаването на Удостоверение за годност.

Получилите Удостоверение за годност в срок до една година от издаването му трябва да уведомят избрана от тях италианска акредитирана организация, лицензирана да посредничи за съответната държава. Когато направят това, полученото от тях удостоверение за годност е безсрочно и не е необходимо да бъде подновявано.

След като е избрало агенцията, семейството преминава през подготвителен курс за осиновяване на деца съгласно италианското законодателство. Подготвят се документите и чрез посредническата агенция се изпращат в България.

Влязлото в сила решение за допускане на осиновяването на българския съд се признава напълно в Италия, което означава, че роднинските връзки с биологичното семейство се прекратяват, а с новото семейство се изграждат връзки и права, както при кръвно родство.

Във всички случаи обаче, когато осиновеното дете влезе в Италия, пред съответния районен съд за малолетни трябва да се представят всички документи, доказващи приключилата процедура по осиновяване в България, въз основа на което съдът се произнася с окончателно решение за извършеното осиновяване, което решение в чисто юридически смисъл има декларативен, а не конститутивен характер.

Осиновеното дете получава италианско гражданство от датата на влизане в сила на българското съдебно решение. Решението на италианския съд за малолетни определя гражданския статус на детето – постановява то да бъде записано в общината по адреса на постоянното местоживеене на осиновителите му и така официално да бъде настанено в новото си семейство.