Хагска конвенция 

България е страна по Хагската конвенция за закрила на децата и сътрудничество в областта на международните осиновявания, което гарантира, че осиновяването е в най-добрия интерес на детето при съблюдаване на неговите основни права.

Централен орган

Централният орган за Република България по Хагската конвенция е Министерството на правосъдието, което осъществява дейността по международните осиновявания, приема молбите на кандидат – осиновителите, води регистър на децата, които могат да бъдат осиновени от граждани с обичайно местопребиваване в чужбина, и регистър на кандидат – осиновителите. Упражнява контрол върху дейността на акредитираните организации.

При Министерство на правосъдието е създаден Съвет по международно осиновяване (СМО), който заседава поне 3 пъти месечно и прави предложение до министъра за определяне на подходящ осиновяващ за конкретно дете.

Министърът на правосъдието дава своето съгласие за осиновяване на дете, с обичайно местопребиваване в Република България, от осиновяващия, предложен от Съвета по международни осиновявания.

Акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване

Посредничество при международно осиновяване в Република България може да извършва от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, наричано „акредитирана организация“, вписано в публичния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и получило разрешение за това от министъра на правосъдието.

Осиновяващите, с обичайно местопребиваване в чужбина, могат да упълномощят българска акредитирана организация.

Деца, които могат да бъдат осиновявани

Дете на възраст до 18 години, с обичайно местопребиваване в България, може да бъде осиновено от осиновител с обичайно местопребиваване в чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната и то е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието.

 • Деца, настанени в специализирани институции или в приемно семейство с дадено съгласие от родителите им за пълно осиновяване или чиито родители са неизвестни;
 • Деца, отглеждани в специализирани институции, които са изоставени и непотърсени в продължение на шест месеца след изтичането на срока, за който са настанени;
 • Деца вписани в регистъра, чиито родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права,;
 • Деца, с неизвестни родители или деца с родители, който нямат капацитет да се грижат за тях и за които социалните служби са преценили, че връщането в биологичното семейство е невъзможно.

Дете, което е български гражданин, може да бъде осиновено само при условията на пълно осиновяване.

Децата-близнаци се осиновяват заедно, като по изключение те могат да бъдат осиновявани поотделно. Братя и сестри също се осиновяват заедно, когато имат емоционална връзка помежду си.

Изисквания към осиновяващия:

 • Да има право да осиновява съгласно отечествения си закон;
 • Да не страда от хронически и заразни венерически болести, туберкулоза,  СПИН и други застрашаващи живота му заболявания;
 • Да не е лишен или лишаван от родителски права;
 • Да не е осъждан;
 • Може да осиновява едно лице без брак или две лица – само ако са законни съпрузи;
 • Да представи всички необходими документи, изискващи се съгласно българското законодателство;
 • Да бъде вписан в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване;
 • Да има минимум 15-годишна разлика между осиновяващия и осиновяваното дете. При осиновяване от съпрузи поне единият трябва да отговаря на това условие.