Допълнителни документи след предложението за осиновяване на конкретно дете

  1. Актуално медицинско свидетелство.
  2. Актуално свидетелство за съдимост.
  3. Удостоверение по чл.17(с) от Хагската Конвенция за съгласие за продължаване на процедурата по осиновяване на конкретното дете, издавано от съответния централен орган.
  4. Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на  конкретното дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването.