Вписване на осиновяващия в Регистъра на Министерство на Правосъдието

Министерство на правосъдието вписва осиновяващия в едномесечен срок след подаване на документите и уведомява писмено АМОР за датата на вписване и за входящ номер на преписката. В случай на непълноти или несъответствия се дава нов едномесечен срок за отстраняването им.

Период на чакане и срокове

Дългият период на чакане е най-голямото предизвикателство в процедурата по международното осиновяване. Осиновяващите са прекарали месеци наред в подготовка и събиране на документи, както и няколко социални и психологически интервюта в страната си. И изведнъж след вписването им в регистъра на осиновяващите в България времето сякаш спира, следва период, лишен от бързи събития. Наистина периодът е дълъг, той зависи от броя на децата, които се вписват в регистъра за международно осиновяване всяка година, както и от броя на вписаните осиновяващи, които са годни да осиновят дете със същите характеристики. Готовността на осиновяващите да осиновят дете със специални нужди или на по-висока възраст значително съкращава времето за осиновяване.

Няма законов срок за предложение на дете, той зависи от възрастта и здравословно състояние на детето:

След като са изпълнени законовите условия едно дете да бъде признато за годно за осиновяване, то първо се вписва в Регистъра за национално осиновяване. Детето се вписва в Регистъра за международно осиновяване само в случай, че в срок от 6 месеца след вписването му в националния регистър то не е било пожелано за национално осиновяване или няма подходящи осиновители за него.

Това на практика означава, че вписаните деца в международния регистър са най-малко на 2 годишна възраст. Тенденцията е броят на децата на възраст между 2 – 3 години, вписани в Регистъра за международно осиновяване да намалява всяка година.

  • за здраво и малко дете на възраст до 3 години в момента времето на чакане за предложение е 4 – 4,5 години.
  • за здраво дете на възраст до 5 – 6 години в момента времето е 3,5 – 4 години.
  • за здраво дете на възраст от 7 години нагоре, което не е в списъка на децата със специални нужди, в момента времето за чакане е 1,5 – 2,5 години.
  • за осиновяване от списъка на деца със специални нужди и възраст над 7 години, времето за осиновяване е между 8 месеца и 1,5 години по специален облекчен ред.