Етични принципи и правила за поведение

Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция (АМОР)

Етичните принципи и правила за поведение представят стандартите за етично поведение на работещите за Асоциацията за международно осиновяване и реинтеграция с децата, семействата на осиновителите и с всички институции и организации в областта на детската грижа и благополучието на детето и семейството.

Основни ценности и етични принципи :

 • Детството е изключително важен период от живота на човека;
 • Семейството е най- естествената среда за развитието на детето;
 • Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност;
 • На всяко дете е гарантирано правото на свобода на изразяване на мнение; свобода на мисълта, съвестта и религия; формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно;
 • Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие;
 • Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие;
 • Всякo дете трябва да бъде предпазено от отвличане, експлоатация, продажба или трафик на деца.
 • Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал;
 • Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето;
 • Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация;
 • Всяко дете да има възможност да остане под грижите на неговото семейство по произход или да бъде осиновено в Република България.
 • Отправната точка на осиновяването- национално и международно е детето.
 • Осиновяването се извършва с оглед най-добрия интерес на детето.
 • Международното осиновяване има субсидиарен характер.
 • Всяко дете, годно да бъде осиновено, има право да бъде настанено в семейство на осиновители, независимо от неговата възраст, раса или специални нужди.

Вътрешни етични правила на поведение:

 • При осъществяване на дейността си за посредничество при международни осиновявания Сдружението и работещите в него са длъжни да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и чрез поведението си да бъдат достойни за доверие и уважение в обществото. АМОР се задължава да осигури спазване на задължението за лоялност и уважение на работещите в Сдружението към осиновяващите.
 • Основен принцип в работата на Сдружение АМОР е конфиденциалността. Служителите на АМОР подписват декларация за конфиденциалност и пазят с професионално усърдие информацията относно децата, семействата и работата на Сдружението.
 • За осъществяване на дейността по посредничество при международно осиновяване представителите и работещите в организацията следва да имат професионално или друго подходящо образование и/или обучение, да упражняват добросъвестно правата и задълженията си, да се отнасят с лоялност и уважение към клиентите и представителите на чуждестранните партньорски организации, и да се ръководят от етичните стандарти в най-добрия интерес на детето.
 • За осъществяване на своята дейност АМОР осигурява специалисти /юристи, лекари, психолози/ с подходяща специалност и опит в областта на международното осиновяване.
 • При подбора на работещите АМОР следи за наличието на морални качества, професионална компетентност, опит и отговорност.
 • Практиките по набиране на персонал изискват за служителите, които постъпват на работа, да нямат данни за неетично поведение, свързано с детската грижа и осиновяването.
 • Всички работещи за АМОР подписват декларация за приемане на утвърдените етични принципи и правила за поведение при осъществяване на посредничество при международно осиновяване.
 • АМОР спазва закона и международните актове, зачита българските и чуждестранни органи и институции, поддържа контакт с другите акредитирани организации в дух на уважение и сътрудничество.
 • АМОР се придържа към принципите, които предотвратяват отвличане, експлоатация, продажба или трафик на деца.
 • При осъществяване на дейността си АМОР следи необходимите срокове и етапи на процеса по осиновяване и предприема необходимите действия с дължима грижа.
 • АМОР забранява на служителите си да дават пари или други финансови средства директно на семейства или други лица, свързани с процедурата по осиновяването.
 • Договорите за посредничество и размера на държавните такси и разходите по процедурата на Сдружение АМОР предоставят пълна прозрачност по процедурата за международно осиновяване.
 • Сдружение АМОР публикува снимков и видео материал на своя уебсайт, уверявайки се, че той има необходимата защита за контролиран достъп.
 • Сдружение АМОР полага всички усилия, за да се информира относно състоянието на детето по време на пътуването до приемащата страна.

Етичните правила за поведение на работещите за Сдружение АМОР по време на директна работа с кандидат-осиновителите са да:

 • Демонстрират уважение към семействата и техните биологични и осиновени деца.
 • Са мили и учтиви към семействата дори когато те проявяват неразбиране, неучтивост и несъобразителност.
 • Държат семействата информирани за възможностите да се свързват по всяко време с екипа на АМОР. Да им предоставят мобилен телефон от служебните на АМОР за времето на престоя в България с цел постоянна и евтина връзка.
 • Отговарят на обаждания всеки път, така че семейството да получи помощ и съвет по всяко време.
 • Придружават осиновяващите от пристигането им в България до заминаването им. Запознават ги с историята, българското културното наследство и традиции, с достижения на българската наука, култура и спорт.
 • Не предоставят информация за едно семейство на друго семейство.
 • Не спорят със сътрудниците си, придружителите и служебните лица пред кандидат-осиновителите.
 • Не обсъждат със семействата лични, политически, религиозни въпроси или интимни теми.
 • Не обсъждат с кандидат-осиновителите вътрешни въпроси, свързани с чуждестранната партньорска организация, която ги представлява.
 • Не обсъждат връзката между партньорската организация и АМОР със семействата.
 • Не взимат никакви пари директно от семействата, освен ако това не е уговорено в договора.
 • Не окуражават семействата да се свързват директно с тях по време на процедурата по осиновяването, преди или след пътуванията. Ако семейството се обади или изпрати по електронната поща писмо с въпроси за осиновяването, писмото се прехвърля към главния офис на партньорската организация в чужбина. Семействата се уведомяват, че работещият по техния случай ще обсъди всички въпроси с тях.
 • Не насърчават осиновяващите да оставят бакшиши, да дават допълнителни възнаграждения за услуги или да правят подаръци на трети лица по време на престоя в България.

Етични правила за партньорство с институции и организации в България и чужбина.

 • Сдружение АМОР се стреми да развива практическо сътрудничество с всички компетентни органи и институции, свързани с детската грижа и осиновяването на деца, и особено на деца със специални нужди, за да се увеличат шансовете им да бъдат настанени при подходящи осиновители.
 • Насърчава сътрудничеството с останалите акредитирани от Министерство на правосъдието организации за посредничество при международно осиновяване за съвместна работа и проучвания, консултационни групи, проекти и благотворителност, социални услуги .
 • Поощрява активното участие в работата и проектите на АОМО. Обсъжда въпросите от дневния ред на Общото събрание на АОМО.
 • Сдружение АМОР може да влезе в сътрудничество с други организации, само когато се увери и получи уверението, че тези организации винаги ще работят за постигане на най-добрия интерес на детето по начин, който е в съответствие с Хагската конвенция, националното и чуждестранното законодателство в областта на закрилата на децата и международното осиновяване.
 • Политика на АМОР е да подписва споразумения относно етичните практики с чуждестранните си партньори.
 • Установяването на контакти с организации, с които Сдружение АМОР си сътрудничи или търси бъдещо сътрудничество в приемащата държава, трябва да бъдат съобразени с акредитацията на партньорите да посредничат в областта на международното осиновяване в съответствие със законите на тази страна.
 • Сдружение АМОР събира изчерпателна информация за дейността на тези организации в приемащата държава и установява, че дейността им е извън всякакво законово и разумно съмнение и спазва международните актове в областта на осиновяването.
 • Сдружение АМОР сключва договори за посредничество с бъдещи осиновители само след като се увери, че те са одобрени и препоръчани чрез социално проучване относно годността им да осиновят дете от България.
 • АМОР поддържа връзка с чуждестранните си партньори относно цялата необходима документация в България. При несъответствие с българските изисквания АМОР информира своевременно партньорската организация и съдейства за отстраняване на несъответствията.
 • АМОР трябва да се увери, че кандидат-осиновителите са получили и получават адекватна подготовка за осиновяването. Тази подготовка трябва да се организира или от чуждестранната акредитирана организация, или от други компетентни органи и организации, или от двете.
 • АМОР информира своевременно чуждестранните си партньори за състоянието и напредъка на всяка процедура за осиновяване на кандидат-осиновителите.
 • АМОР изисква от чуждестранните си партньори своевременно информиране за състоянието и напредъка на всяка процедура, по която се чакат документи или допълнителна информация от кандидат-осиновителите.
 • АМОР информира осиновяващите чрез чуждестранните си партньори за точния размер на нормативно определените такси, размера на административните разходи и на разноските за посредничество, които се плащат само по банков път.
 • АМОР насърчава осиновителите да запазят контакта с България и след пристигането на детето в приемащата държава.
 • АМОР се информира, че семейството ще има достъп до следосиновителни услуги и консултиране след пристигането на детето в приемащата държава.

Етичните принципи и правила за поведение са приети и утвърдени с решение на Управителния съвет на АМОР, отразено в Протокол № 8 от 23.12.2014 и са изготвени в съответствие с принципите на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване.

Сдружение АМОР представя утвърдените етични принципи и правила на поведение на Министерството на правосъдието на Република България и на партньорските организации в чужбина.